Varför är vissa hästar fyrgångare och andra femgångare? Samtal med Þorvaldur Kristjánsson, Islands avelsledare

2019-02-17 - 11:29
Þorvaldur under ett föredrag på Landsmót 2018
Islands avelsledare Þorvaldur Kristjánsson

Vad är det som styr att en häst är fyr- eller femgångare? I detta program berättar Þorvaldur om de genetiska förutsättningarna som styr om en häst blir fyr- eller femgångare, men också om hur C-allelen, som predisponerar för diagonal rörelse, har minskat stort i populationen av islandshästar sedan 80-talet. Han berättar också om de planer som finns för hur man kan öka förutsättningarna för att behålla C-allelen genom att ändra beräkningarna för avelsbedömning och BLUP. 

 

DMRT3 genens nedärvning
Tabell som visar genomsnittligt utfall vid parning av hingst och sto beroende på deras DMRT3 genuppsättning.

I intervjun refererar Þorvaldur till de forskningsfynd som visade att en mutation i genen DMRT3 påverkar hästars rörelsemönster. DMRT3-genen finns i två alleler, C-allelen som predisponerar för koordination av diagonal rörelse och A-allelen som predisponerar för koordination av lateral rörelse. Ovan kan du se sannolikheten för olika utfall om man parar hästar med varierande genetisk uppsättning.

Här finns en länk till artikeln om orginalstudien i Nature, länk här.

Hur vet jag då vilken genetisk uppsättning min egen häst har? Kolla i worldfengur! Till höger om hästens FEIF-id finns flera symboler. Längst till höger finns en ring med bokstäver eller ett frågetecken. Om ringen är blå är hästen genetiskt typad och man kan säkert säga vilken uppsättning av DMRT3-genen hästen har, om ringen är grå finns tillräckligt med information (från föräldrar, syskon och hästens egen bedömning) för att förutspå hästens genetiska uppsättning, men om det finns ett frågetecken finns inte tillräckligt med information för att veta. 

Fyrgångare kan ha genuppsättning CC, CA eller AA, det är därför bra att gentesta dem för att få mer information om hur de kan matchas till olika hingstar.

Genotypad häst
Denna häst har genotyp CA, verifierat via DNA-test. Ringen är blå.
Predicerad till AA
Denna häst är inte genotypad men han har 8,5 för pass på avelsvisning. Genomgångar av stora material har visat att uppsättningen AA är en förutsättning för att få 7,0 eller mer för pass på avelsvisning vilket gör att man kan säga att han är av genotypen AA.
Otillräcklig information.
För denna häst finns inte tillräckligt med information för att kunna förutsäga vilken uppsättning av DMRT3-genen han har, därför finns ett frågetecken i cirkeln.